Personal Information
Thông tin cá nhân

Contact Information
Thông tin liên hệ

Address Information
Thông tin cư trú

Language
Năng lực ngôn ngữ

Citizenship
Quốc tịch

Family Information (optional if you are over the age of 24)
Thông tin gia đình (không bắt buộc với các ứng viên trên 24 tuổi)

Your College Plans
Lộ trình học dự kiến

High School Information
Thông tin về trường trung học phổ thông

College/University Information
Thông tin về trường cao đẳng/đại học ứng viên đang theo học

Test Information
Thông tin các kỳ thi ứng viên tham dự

Confirmation
Xác nhận thông tin