SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP

Bạn là sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường đại học ở nước ngoài muốn chuyển tiếp vào Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn?

Bạn là sinh viên Việt Nam đang du học tại trường đại học ở nước ngoài muốn chuyển tiếp vào Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn?

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT

SVQT chuyển tiếp vào học chương trình đại học tại SIU phải cung cấp đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

SVQT đăng ký học tập, nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ngữ khác mà SIU được phép sử dụng trong đào tạo cần đạt yêu cầu về trình độ ngôn ngữ đó theo quy định cụ thể của từng chương trình;

Lý lịch tư pháp tốt, không vi phạm pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam;

Đủ điều kiện về sức khỏe để theo học tại SIU;

Có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo của SIU.